Algemene voorwaarden tennisles

Artikel 1 Lesuren
1. Een lesuur duurt 60 minuten, waarvan 50 minuten les en 10 minuten pauze voor de trainer voor lunch, overleg met spelers/ouders, bijhouden administratie. Deze tijd kan door de cursisten gebruikt worden om in te spelen of een warming-up te doen. Een half lesuur duurt dertig minuten en hierbij is de pauze 5 minuten.
2. Indeling van de lesgroepen is voorbehouden aan de trainer.
3. Er wordt getracht zoveel mogelijk in gelijkwaardige groepen te trainen.
4. De lestijden en beschikbaarheid van de lesbaan wordt in overleg met de vereniging vastgesteld.
5. Mocht je niet aanwezig kunnen zijn bij een tennisles, dan voor aanvang van de tennisles even afmelden middels een mail of app.
6. Privé trainingen om welke reden dan ook verzuimd door de cursist dienen 48 uur van tevoren afgezegd te worden. Indien dit niet het geval is, wordt het lesgeld in rekening gebracht.

Artikel 2 Inhalen lessen
1. Tijdens de nationale en regionale vakanties en nationale feestdagen vindt er in principe geen training plaats tenzij door de vereniging, trainer en cursisten anders wordt overeengekomen. Denk hierbij aan de mogelijkheid voor het inhalen van uitgevallen lessen.
2. Alle uitgevallen lessen door weersomstandigheden worden 1 op 1 ingehaald tot een maximum van 3 lessen. Aan het begin van de lessenreeks worden meerdere inhaaldagen gecommuniceerd. Indien de cursist niet kan op de aangegeven inhaaldagen, wordt er geen lesgeld terugbetaald.
3. Bij grote uitval van lessen waardoor een volgende cursus in het gedrang komt, kan GROOT TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING besluiten om inhaal lessen te geven in de vorm van een clinic(s).
4. De trainer beoordeelt of een les wel of geen doorgang kan vinden. De les gaat altijd door, tenzij de trainer afbelt.
5. Eenmaal aangevangen lessen worden niet ingehaald. Lessen die uitvallen door ziekte of afwezigheid van de trainer worden altijd ingehaald.
6. Gemiste lessen als gevolg van blessure of ziekte kunnen in overleg met de trainer worden ingehaald binnen een andere groep.
7. In geval van langdurige afwezigheid is het mogelijk de lessen over te dragen aan derden in overleg met de trainer.
8. Privé lessen worden altijd ingehaald en gegarandeerd.

Artikel 3 Aanmelden lessen
1. Aanmelden voor de cursus zal inhouden dat men akkoord gaat met het trainingsreglement.
2. U dient lid te zijn van de vereniging wanneer u tennislessen volgt bij de vereniging. Tenzij de vereniging en GROOT TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING en afspraak hierover hebben gemaakt.
3. Uitsluitend volledig ingevulde inschrijfformulieren zullen in behandeling worden genomen.
4. Door het invullen en verzenden van het inschrijfformulier gaat men een betalingsverplichting aan voor het volledige cursusgeld ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de cursus.
5. Na inschrijving vindt er onder geen enkele omstandigheid restitutie van het lesgeld plaats. In het geval van een blessure of een andere reden waardoor de cursist de lessen niet meer kunt volgen, blijft de betalingsverplichting staan. In overleg met de trainer is het mogelijk dat de verhinderde cursist een ander zoekt voor de overgebleven lessen. De communicatie en facturatie blijft via de verhinderde cursist verlopen
6. Bij de indeling van de lessen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de op het inschrijfformulier opgegeven tijden en voorkeuren.
7. U kunt zich tot maximaal 2 weken voor aanvang van de cursus terugtrekken. Dit dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren, met opgave van reden. Doet u dit niet, dan blijft de betalingsverplichting staan.

Artikel 4 Betaling
1. Betaling van de verschuldigde lesgelden dient binnen 2 weken na facturatie te worden voldaan.
2. In geval van blessures, ziekte of verhuizing etc., volgt geen restitutie van lesgeld.
3. Bij niet tijdige betaling zal het restant (van het totaal) bedrag ineens verschuldigd en opeisbaar zijn.
4. De trainer behoudt zich het recht voor bij niet tijdige betaling de cursist niet toe te laten in de lessen.
5. Bij tussentijdse beëindiging door cursist c.q. wettelijke vertegenwoordiger blijft het totale lesgeld verschuldigd.

Artikel 5 Aansprakelijkheid
1. GROOT TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING en zijn medewerkers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijke ongevallen en eventuele daaruit voortvloeiende schade noch voor diefstal of beschadiging van goederen van cursisten, evenals blessures.
2. GROOT TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING behoudt zich het recht voor het trainingsreglement aan te passen of te wijzigen.

Artikel 6 Privacywetgeving
1. Met het akkoord gaan van dit trainingsreglement geeft u GROOT TENNISACTIVITEITEN & ONDERSTEUNING het recht om:
2. Uw gegevens (naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres) te delen met de vereniging waar u de lessen volgt t.b.v. ledenadministratie.
3. Georganiseerde activiteiten (met beeldmateriaal) te delen via social media ter promotie en reclame van de organisatie.

Mocht u het niet eens zijn met Artikel 6, dan verzoeken wij u een mail te sturen naar: luuk@groottennis.nl